Достапна на овие јазици
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"To challenge democracy is brave. To do it in print is heroic."
Doug French, Senior editor of Laissez Faire Books

Содржина

Прочитајте го предговорот кон второто издание
 • За авторите
 • Предговор
Вовед - Демократијата – последното табу
 • Демократска религија
 • Democracy = collectivism
"Најдобар аргумент против демократијата е петминутен искрен разговор со еден просечен гласач."

Винстон Черчил
I - МИТОВИ ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА
 • Мит 1 - Секој глас е важен
 • Мит 2 - Во демократијата власта е во рацете на народот
 • Мит 3 - Мнозинството е во имаправо
 • Мит 4 - Демократијата е политички неутрална
 • Мит 5 - Демократијата води вокон просперитет
 • Мит 6 - Демократијата е потребна за да се обезбеди правична распределба на богатството и да им се помогне на сиромашните слоеви
 • Мит 7 - Само во демократијата луѓето можат да живеат заедно во слога и мир
 • Мит 8 - Демократијата е незаменлива за градење на заедничка општествена припадност
 • Мит 9 - Демократијата е синоним за слобода и толеранција
 • Мит 10 - Демократијата промовира мир и борба против корупцијата
 • Мит 11 - Во демократијата луѓето го добиваат тоа што го сакаат
 • Мит 12 - Сите ние сме демократи
 • Мит 13 - Не постои подобра алтернатива
Главната мотивација на политичарите во демократијата е самите финансиски да се обезбедат и да бидат повторно избрани. Според тоа, нивното видно поле е ограничено само до следните избори.
II - КРИЗА НА ДЕМОКРАТИЈАТА
 • Гревовите на Демократијата
 • Зошто работите одат конна полошо
 • Зошто ни е потребно помалку демократија
III - КОН НОВИОТ ПОЛИТИЧКИ ИДЕАЛ
 • Децентрализација и индивидуални слободи
 • Слободен пазар на управување
 • Децентрализацијата во Швајцарија
 • Општество на доброволни договори
 • Патот кон слободата
 • Иднината е светла
Поговор - Либертаријанизмот и демократијата

Цитати за демократијата

Препорачани извори на интернет и литература